چارت ترمی رشته ها

دانلود فایل ضمیمه
چارت ترمی کارشناسی ریاضیات و کاربردها
اندازه فایل : 681.7 KB
چارت ترمی کارشناسی جغرافیا 96
اندازه فایل : 700.7 KB
چارت ترمی مهندسی کامپیوتر 99 به بعد
اندازه فایل : 814.6 KB
چارت ترمی مهندسی کامپیوتر 98
اندازه فایل : 813.5 KB
چارت ترمی کارشناسی مدیریت صنعتی 96 به بعد
اندازه فایل : 677.4 KB
چارت ترمی کارشناسی مدیریت بازرگانی 96 به بعد
اندازه فایل : 679.6 KB