خانم هدیه حسنوند

مسئول امور آموزشی مرکز و کارشناس رشته جغرافیا و ریاضیات مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد فقه و حقوق تلفن ۰۶۶-۳۲۵۳۰۵۹۰ داخلی ۳

خانم طاهره زکیئی

کارشناس رشته مدیریت صنعتی و رشته مدیریت بازرگانی مدرک تحصیلی کارشناس ارشد تاریخ تلفن ۰۶۶-۳۲۵۳۰۵۹۰ داخلی ۳

آقای سعید سپهوند

کارشناس گروه مهندسی کامپیوتر مدرک تحصیلی کارشناسی ادبیات فارسی تلفن ۰۶۶۳۲۵۳۰۵۹۰ داخلی ۳