خانم هدیه حسنوند

مسئول امور آموزشی مرکز و کارشناس رشته جغرافیا و ریاضیات و مهندسی کامپیوتر مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد فقه و حقوق تلفن ۰۶۶-۳۲۵۳۰۵۹۰ داخلی ۳

خانم طاهره زکیئی

کارشناس رشته مدیریت صنعتی و رشته مدیریت بازرگانی مدرک تحصیلی کارشناس ارشد تاریخ تلفن ۰۶۶-۳۲۵۳۰۵۹۰ داخلی ۳

آقای محسن دادور

کارشناس امور فارغ التحصیلی رشته کامپیوتر مدرک تحصیلی کارشناسی حسابداری تلفن ۰۶۶۳۲۵۳۰۵۹۰ داخلی ۳