شرح وظایف

 1. ثبت نام دانشجویان جدیدالورود و پذیرش سیستمی
 2. انتخاب واحد گروهی دانشجویان جدیدالورود
 3. تعریف و ثبت سرفصل رشته های مختلف در سیستم گلستان
 4. برنامه ریزی دروس و امتحانات در اوایل هر ترم
 5. ثبت برنامه ریزی دروس و برنامه کلاسی و امتحانات در سیستم
 6. امور مربوط به کارنامه محرمانه و کارت آزمون دانشجویان
 7. انجام کلیه امور مربوط به سیستم گلستان
 8. رسیدگی به تقاضای دانشجویان و در صورت امکان ارجاع به کمیسیون موارد خاص و شورای آموزشی دانشگاه
 9. دادن برنامه هفتگی به اساتید
 10. دادن لیست حضور و غیاب به اساتید
 11. انجام امور جذب اساتید
 12. صدور مجوز تدریس برای اساتید در هرترم
 13. صدورگواهی صلاحیت تدریس (فرم شماره 3)
 14. ارائه و در صورت لزوم تغییر کد کاربری اساتید و دانشجویان
 15. انجام امور حق التدریس در هر ترم برای واریز حق الزحمه
 16. رسیدگی به مشکلات انتخاب واحد دانشجویان
 17. رسیدگی به اشکالات دروس بعد ازانتخاب واحد
 18. انجام تطبیق واحد و معادل سازی ترم دروس انتقالی دانشجویان
 19. انجام معادل سازی دروس افتاده دانشجویان فارغ التحصیل
 20. انجام امور مالی آموزشی دانشجویان
 21. انجام امور دانشجویان انصرافی و اخراجی
 22. انجام امور دانشجویان مهمان و انتقال
 23. ثبت نمرات دانشجویان مهمان در سیستم در هر ترم
 24. گرفتن صوتجلسه امتحانات
 25. گرفتن پرینت سوالات امتحانی اساتید
 26. دادن ابلاغ امتحانی به اساتید
 27. برگزاری امتحانات بطور کامل
 28. ثبت دروس معرفی به استاد
 29. انجام و تایید درخواست ترم تابستان و معرفی دانشجویان به سایر دانشگاه ها
 30. انجام و تایید درخواست کارآموزی
 31. انجام و تایید گواهی اشتغال به تحصیل و گواهی تدریس
 32. بررسی پرونده فارغ التحصیلی دانشجو و رفع نواقص
 33. انجام امور فارغ التحصیلان
 34. گرفتن پرینت مدرک و ارسال به استان برای امضا و تایید