مدیریت امور دانشجویی و فرهنگی

سرکار خانم مریم یوسفوند

مسئول امور دانشجویی و فرهنگی مرکز

شماره تلفن 1-06632530590    داخلی 1