امور عمومی

آقای الماس باقری

مسئول امور عمومی

شماره تلفن 1-06635230590    داخلی 4