مدیریت امور اداری و مالی

سرکار خانم فاطمه شمس

مسئول اداری و مالی مرکز

شماره تلفن 1-06632530590    داخلی 3

 

 

 

 وظایف مالی و اداری

   انجام امور اداری مرکز شامل تشکیل پرونده برای کارکنان مرکز و اعمال تغییرات در پرونده آنان  شامل ازدواج، تولد فرزندان، اخذ مدرک تحصیلی جدید و....

گزارش اضافه کار، ماموریت و ثبت مرخصی های استحقاقی و استعلاجی کارکنان

 

انجام امور مالی مرکز شامل تنظیم اسناد هزینه ای و عمرانی مرکز

صدور قبض انبار برای فاکتورهایی که قبض انبار نیاز دارند

بایگانی کلیه اسناد مالی

تنظیم پیش نویس کلیه قراردهای مرکز و ارائه آن به استان جهت تنظیم قرارداد نهایی

انجام امور کارپردازی مرکز

در پایان هر سال تسویه تنخواه مطابق با دریافتی هزینه ای و عمرانی مرکز