مدیریت امور فناوری

خانم مریم قنبر زاده

مسئول فناوری مرکز

شماره تلفن 1-06632530590    داخلی 1