تقویم آموزشی

انتخاب واحد       1396/06/15   لغایت   1396/06/21

شروع کلاس ها           1396/06/25

ترمیم (حذف اضافه)  1396/06/25 لغایت  1396/06/26

حذف اضطراری       1396/06/27  لغایت   1396/10/01

پایان کلاس ها         1396/10/14

امتحانات        1396/10/16  لغایت   1396/10/28