رشته های تحصیلی

ردیف

رشته های تحصیلی مقطع کارشناسی

(دوره روزانه )

  ردیف

رشته های تحصیلی مقطع کارشناسی

(دوره شبانه)

1 کارشناسی مهندسی کامپیوتر- نرم افزار   1 کارشناسی مهندسی کامپیوتر- نرم افزار
2 کارشناسی مهندسی کامپیوتر- سخت  افزار   2 کارشناسی مهندسی کامپیوتر- سخت  افزار
3 کارشناسی مهندسی فنآوری اطلاعات   3 کارشناسی مهندسی فنآوری اطلاعات
4 کارشناسی مدیریت بازرگانی      
5 کارشناسی مدیریت صنعتی      
6 کارشناسی ریاضیات و کاربردها      
7 کارشناسی برنامه ریزی شهری