حوزه ریاست


                       ریاست مرکز آموزش عالی الشتر:
 
                         سیف اله بهرامی کیا
                        دکتری بیوشیمی
 
                       رایانامه:
 

bahramikia.s@lu.ac.ir

bahrami_kia_biology@yahoo.com

                   

 

1. سوابق علمی و تحصیلی

 

ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی سال
1 کارشناسی زیست شناسی گیاهی، دانشگاه اصفهان 1384
2 کارشناسی ارشد بیوشیمی، دانشگاه تهران 1386
3 دکتری بیوشیمی، دانشگاه تهران 1391

 

 

 

 

2. افتخارات کسب شده

   1. دانش آموخته برتر بنیاد ملی نخبگان

    2. محقق برتر جایزه جوان جشنواره رازی

    3. سخنران برتر پنجمین کنگره بین المللی بیوشیمی و بیولوژی مولکولی و سیزدهمین کنگره سراسری بیوشیمی

    4. پژوهشگر نمونه دانشگاه تهران در سال 1387

    5. کسب رتبه 1 آزمون دکتری تخصصی سال1387 در رشته بیوشیمی.

    6. کسب رتبه 2 آزمون کارشناسی ارشد سال 1384 در رشته بیوشیمی در میان بیش از 8400 شرکت کننده.

    7. کسب رتبه 6 آزمون کارشناسی ارشد سال 1384 در رشته بیوفیزیک در میان بیش از 8400 شرکت کننده.

    8. تقدیر و قدردانی از دستاوردهای پژوهشی در بیست و یکمین جشنواره پژوهش دانشگاه تهران در سال 1391

    9. داور مجله بین المللی Medicinal Chemistry Research

   10. عضو انجمن بیوشیمی جمهوری اسلامی ایران.

   11. چاپ 17 مقاله معتبر بین المللی (ISI) و شرکت در25 کنگره بین المللی و داخلی.

   12. عضو شورای علمی نخبگان لرستان

   13. عضو شورای فناوری مرکز رشد واحد فناوری خرم آباد

   14. Lead guest editor مجله بین المللی Cell Biology

 

 

3. سوابق پژوهشی

مقالات انگلیسی

2014, Seifollah Bahramikia. Comparative Studies on Interactions of Synthetic and Natural Compounds with Hen Egg-White Lysozyme. International Journal of Biological, Veterinary, Agricultural and Food Engineering, 8 (8), (2014), 826-829.

2013, Seifollah Bahramikia & Razieh Yazdanparast. Inhibition of human islet amyloid polypeptide or amylin aggregation by two manganese-salen derivatives. European Journal of Pharmacology, 707 (2013), 17-25. [IF: 2.532].

2013- Rahim Amin, Razieh Yazdanparast & Seifollah Bahramikia. Apigenin reduces human insulin fibrillation in vitro and protects SK-N-MC cells against insulin amyloids. International Journal of Biological Macromolecules, 60 (2013), 334-340. [IF: 2.858].

2012, Seifollah Bahramikia & Razieh Yazdanparast. Phytochemistry and Medicinal Properties of Teucrium polium L. (Lamiaceae). Phytotherapy Research (Review Article), 26 (11)(2012), 1581-1593. [IF: 2.66].

2012, Seifollah Bahramikia, Razieh Yazdanparast & Ali Gheysarzadeh. Syntheses and Structure-Activity Relationships of Seven Manganese-Salen Derivatives as Anti-Amyloidogenic and Fibril-Destabilizing Agents against Hen Egg-White Lysozyme Aggregation. Chemical Biology & Drug Design. 80 (2012), 227-236. [IF: 2.485].

2012, Seifollah Bahramikia & Razieh Yazdanparast. Anti-amyloidogenic and fibril-destabilizing effects of two manganese-salen derivatives against hen egg-white lysozyme aggregation. International Journal of Biological Macromolecules, 50 (2012), 187-197. [IF: 2.858].

2012, Seifollah Bahramikia & Razieh Yazdanparast. EUK-8 and EUK-134 reduce serum glucose and lipids and ameliorate streptozotocin-induced oxidative damage in the pancreas, liver, kidneys and brain tissues of diabetic rats. Medicinal Chemistry Research, 21 (2012), 3224-3232. [IF: 1.402].

2011, Seifollah Bahramikia, Razieh Yazdanparast, Alireza Rezazadeh & Samaneh Bayati. Salen-Manganase Complexes, Euk-8 and Euk-134, Protect Against Protein and Lipid Oxidative in Neuroblastoma Cells and Rat Liver Homogenates in Vitro. Research Journal of Biological Science, 6 (2011), 670-677.

2010, Seifollah Bahramikia & Razieh Yazdanparast. Antioxidant efficacy of Nasturtium officinale extracts using various in vitro assay systems.  Journal of Acupuncture and Meridian Studies, 3(4) 2010, 283-290.

2009, Seifollah Bahramikia, Razieh Yazdanparast & Amin Ardestani. Protective effects of some Iranian medicinal plants against free radical-mediated protein oxidation. Food Chemistry, 115 (2009), 37-42. [IF: 3.391].

2009, Seifollah Bahramikia & Razieh Yazdanparast. Efficacy of different fractions of Anethum graveolens leaves on serum lipoproteins and serum and liver oxidative status in experimentally induced hypercholesterolaemic rat models. The American journal of Chinese medicine, 37 (2009), 685-99. [IF: 2.755].

2008, Seifollah Bahramikia & Razieh Yazdanparast. Effects of hydroalcoholic extracts of Nasturtium officinale R. Br. on lipid profile in high-fat diet rats. Journal of Ethnopharmacology, 115 (2008), 116-121. [IF: 2.998].

2008, Razieh Yazdanparast, Seifollah Bahramikia & Amin Ardestani. Nasturtium officinale extracts reduces oxidative stress and enhances antioxidant capacity in hypercholesterolaemic rats. Chemico-biological interaction 172 (2008), 176-184. [IF: 2.577].

2008, Razieh Yazdanparast & Seifollah Bahramikia. Evaluation of the effect of Anethum graveolens L. crude extracts on serum lipids and lipoproteins profiles in hypercholesterolaemic rats. DARU Journal of Pharmaceutical Sciences, 16 (2008), 88-94. [IF: 1.638].

2008, Seifollah Bahramikia, Razieh Yazdanparast & Narges Nosrati. A comparison of antioxidant capacities of ethanolic extracts of Satureja hortensis and Artemesia dranculus leaves. Pharmacologyonline, 2 (2008), 694-704.

2008, Seifollah Bahramikia & Razieh Yazdanparast. Antioxidant and free radical scavenging activities of different fractions of Anethum graveolens leaves using in vitro models. Pharmacologyonline, 2 (2008), 219-233.

2007, Seifollah Bahramikia & Razieh Yazdanparast. Improvement of liver antioxidant status in hypercholesterolaemic rats treated with by A. graveolens extracts. Pharmacologyonline, 3 (2007), 119-132.

 

 

4. خلاصه مقالات در مجلات معتبر

2015- سیف الله بهرامی کیا و صبا امیری. بررسی فعالیت ضد مهاری عصاره اتانولی گیاه بولاغ اوتی (Nasturtium officinale) روی فرایند گلایکه شدن BSA در مدلهای دیابتی، اولین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران، سخنرانی. مرداد 1394.

2015- سیف الله بهرامی کیا و فریبا عزیزی. بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی و شلاته کنندگی عصاره اتانولی گیاه کنگر (Gundelia tournefortii L. )  لرستان، اولین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران، پوستر. مرداد 1394.

2013, Seifollah Bahramikia & Razieh Yazdanparast. Efficacy of two manganese-salen derivatives to inhibit human islet amyloid polypeptide (IAPP) aggregation. 5th International Congress of Biochemistry and Molecular Biology & 13th Iranian Congress of Biochemistry, Yazd, Iran, 16-19 April 2013, Iranian Journal of Biotechnology, (2013), O (Oral) 26-27.

2011, Seifollah Bahramikia & Razieh Yazdanparast. Salen derivatives induce the conversion of preformed lysozyme amyloid fibrils to amorphous aggregates. The 36th FEBS Congress, Torino(Turin), Italy, 25-30 June 2011, FEBS journal, S278 ( 2011), P-74-445.

2011, Seifollah Bahramikia & Razieh Yazdanparast, Suppression of aggregation of 20-29 fragment of islet amyloid polypeptide by two salen derivatives: EUK-8 and EUK-134. The 12th Iranian Congress of Biochemistry and 4th International Congress of Biochemistry and Molecular Biology, Mashhad, Iran, 6-9 September 2011, Clinical Biochemistry 44 (13) (2011), S50-51.

2011, Seifollah Bahramikia & Razieh Yazdanparast, Phytochemistry and medicinal properties of Teucrium polium L. (Lamiaceae). The 12th Iranian Congress of Biochemistry and 4th International Congress of Biochemistry and Molecular Biology, Mashhad, Iran, 6-9 September 2011, Clinical Biochemistry 44 (13) (2011), S336-337.

2008, Amin Ardestani, Seifollah Bahramikia & Razieh Yazdanparast. Protective Effects of Some Iranian Medicinal Plants Against Free Radical-Mediated Protein Oxidation.  The 33th FEBS congress, Athens, Greece, 28 June - 3 July 2008. FEBS Journal, S275 (2008), 99-437.

2007, Seifollah Bahramikia & Razieh Yazdanparast. In vitro evaluation of antioxidant and free radical scavenging activities of different fractions of Anethum graveolens leaves. The 9th Iranian Congress of Biochemistry & the 2nd International Congress of Biochemistry and Molecular Biology, Shiraz, Iran, Archives of Iranian Medicine, 10 (2007, Suppl 1), 64, P-168.

2007, Razieh Yazdanparast & Seifollah Bahramikia. Antioxidant properties of crude extract of Nasturtium officinalis : evaluated in vitro. The 9th Iranian Congress of Biochemistry & the 2nd International Congress of Biochemistry and Molecular Biology, Shiraz, Iran, Archives of Iranian Medicine, 10 (2007, Suppl 1), 106, P-308.

2008- سیف الله بهرامی کیا و راضیه یزدانپرست. بررسی تاثیر فراکشن های مختلف گیاه شوید روی پتانسیل تام آنتی اکسیدانی پلاسمای رات های تغذیه شده با غذای پرچرب با استفاده از روشFRAP ، مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی، 2008، 332-335 .

 

 

5. همایش های ملی و بین المللی

2012- Seifollah Bahramikia & Razieh Yazdanparast. Interaction of islet amyloid polypeptide (IAPP) by two Mn-salen complexes by docking: a theoretical study. The 17th national & 5th International Conference of Biology of Iran, Kerman, Iran. 4-6 September, 2012.

2012-Seifollah Bahramikia & Razieh Yazdanparast. Syntheses and structure activity relationsheeps of seven Manganese salen derivatives as anti-amyloidogenic agents Hen-Egg white Lysozyme aggregation. 6th European congress of pharmacology, Granada, Spain, 17th-20th July, 2012. Oral presentation.

2010, Seifollah Bahramikia, Alireza Rezazadeh and Razieh Yazdanparast, The protective effects of EUK-8 and EUK-134 against protein and lipid oxidative damage in two different models of oxidative stress: A study on neuroblastoma cells and rat liver homogenates. The 11th Iranian Congress of Biochemistry, Ghazvin, Iran, 11-12 Feb 2011, 4-P-3, 182.

2010, Alireza Rezazadeh, Seifollah Bahramikia and Razieh Yazdanparast, Evaluation of antioxidant effects of the EUK-8 and EUK-134, compounds derived salens, in the Fe2 / ascorbate model of livers homogenates. The 11th Iranian Congress of Biochemistry, Ghazvin, Iran, 11-12 Feb 2011, 4-P-4, 183.

2009, Seifollah Bahramikia, Amin Ardestani & Razieh Yazdanparast. Antioxidant capacities of some Iranian medicinal plants using Fe2 / ascorbate-induced lipid and protein oxidation in the liver homogenates of rats. The 10th Iranian Congress of Biochemistry & the 3nd International Congress of Biochemistry and Molecular Biology. Tehran-Iran, S 126, July 10 14, 2009, P-10-568-1.

2008, Seifollah Bahramikia & Razieh Yazdanparast. Antioxidant properties of Polyphenol rich-fraction isolated leaves of Anethum graveolens in experimentally induced hyperlipidemic rats in vivo and in vitro. Proceedings of The 15th National & Third International Conference of biology, University of Tehran, Iran, 19-21 Aug (2008), 93.

2008, Seifollah Bahramikia & Razieh Yazdanparast. Inhibition of liver HMG-CoA reductase in hypercholesterolaemic rats treated with Anethum graveolens and Nasturtium officinale extract. The 2nd conference of biology sciences of Iran, Islamic Azad University Tehran North Branch, Iran, February 4-5 (2008), P-107.

2008, Narges Nosrati, Seifollah Bahramikia & Razieh Yazdanparast. Antioxidant capacity of methanol extracts of Satureja hortensis leaves using in vitro models. The 2nd conference of biology sciences of Iran. Islamic Azad University Tehran North Branch. February 4-5, (2008), P-50.

2007, Seifollah Bahramikia & Razieh Yazdanparast. Hypolipidaemic effect of the ethanolic extract of Nasturtium officinalis in high-fat diet rats. 3rd Pharmaceutical Sciences World Congress (PSWC). Amsterdam, Netherlands, 22-25 April (2007), MC-P-001, 39.

2007, Seifollah Bahramikia & Razieh Yazdanparast. Hypolipidemic and antioxidant activities of different extracts of Anethum graveolens leaves in high-fat diet rats. 19th FAOBMB Seoul Conference, Seoul, Korea, May (2007), S45, 439.

2007, Razieh Yazdanparast, Seifollah Bahramikia &  Amin Ardestani. Modulation of liver antioxidant defense system by Nasturtium officinalis in rats fed high-fat diet. 19th FAOBMB Seoul Conference, Seoul, Korea, May (2007), Q9.

2007, Seifollah Bahramikia & Razieh Yazdanparast. Comparison of antioxidant capacities of extracts two species of vegetables in Iran. 3 rd Global Summit on Medicinal and Aromatic Plant (GOSMAP3), Chiang Mai, Thailand, November 21-24 (2007), SP-210.

2006, Mostafa Bakhti, Seifollah Bahramikia & Ali Ghasemi. Integrins and cell migration. The 2nd nation wide conference of biology student, Ferdousi University of Mashhad, Iran, May (2006), 352.

 

6. تألیفات

کتاب جامع کنکور کارشناسی ارشد ( سلولی و مولکولی). امین اردستانی، سیف ا.. بهرامی کیا، رضا میر حافظ و مجید مهدوی. انتشارات خانهء زیست شناسی.

 

7. بیشینه تدریس

تدریس دروس آنزیمولوژی، پروتئین و اسیدهای نوکلئیک، لیپید و قند، روشهای بیوشیمی و میکروسکوپ الکترونی در دوره کارشناسی ارشد دانشگاه لرستان .

تدریس دروس بیوشیمی و زیست شناسی سلولی مولکولی در دانشگاه لرستان و تهران.

 

8. شرکت در کنگره و کنفرانس ها

 1. شرکت در در کنگره ی بین المللی بیوشیمی و بیولوژی مولکولی (ICBMB). تهران- ایران، دانشگاه تربیت مدرس تهران، 15-11 سپتامبر 2005.

 2. شرکت در چهاردهمین کنفرانس سراسری و دومین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران. دانشگاه تربیت مدرس تهران، 31-29 آگوست 2006.

 3. شرکت در دومین سمپوزیوم بین المللی تکنولوژی مولکولی (مرگ سلولی و آپوپتوز). دانشگاه  شهید بهشتی تهران، 30 ژولای- 1 آگوست 2007.

 4. شرکت در نهمین کنگره بیوشیمی ایران و دومین کنگره بین المللی بیوشیمی و بیولوژی مولکولی. شیراز-ایران، دانشگاه علوم پزشکی شیراز 29 اکتبر 2007.

 5. شرکت در دومین کنگره علوم زیستی ایران. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، 4 فوریه 2007.

 6. شرکت در پانزدهمین  کنگره ملی و سومین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران، دانشگاه تهران، 19-21 آگوست 2008.

 7. شرکت در دهمین کنگره بیوشیمی ایران و سومین کنگره بین المللی بیوشیمی و بیولوژی مولکولی. تهران-ایران، دانشگاه علوم پزشکی تهران 25-28 نوامبر 2009.