حوزه ریاست

سوابق تحصیلی:

 1. کارشناسی: علوم آزمایشگاهی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 2. کارشناسی ارشد: قارچ شناسی پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی تهران
 3. دکترای تخصصی قارچ شناسی پزشکی از دانشگاه تربیت مدرس تهران

 

 

 

mohammadi.ab@lu.ac.ir

nnnasser@yahoo.com,mohammadi.ab1347@gmail.com

 

مقالات علمی پژوهشی:

 

 1. بررسی فراوانی عوامل قارچی در ضایعات مشکوک به آپاندیسیت
 2. جداسازی و شناسایی گونه های فوزاریوم از نمونه های ذرت و گندم و ارزیابی توانایی آ نها در تولید فومونیسین B1
 3. تاثیر برخی تیمارهای شکست خواب بر جوانه زنی بذر گیاه دارویی قدومه (Allyssum turgidum Dudley)

 

 1.  

Giberella fujikuroi species complex isolated from maize and wheat in Iran: distribution, molecular identification and fumonisin B1 in vitro biosynthesis

 

 1. بررسی فیتوشیمیاِی و آنتی کاندیدیایی اسانس گیاهThymus eriocalyx (Ronniger) Jalas.در مراحل مختلف رشد گیاه در استان لرستان

 

 1. EFFECTS OF DIFFERENT LIGHT REGIMES ONPROLACTIN CONCENTRATION IN     RAT       

 

 1. ANTIBACTERIAL AND ANTIOXIDANT ACTIVITIES OF FLOWER, LEAF AND STEM  EXTRACTS OF FERULAGO ANGULATA (SCHLECHT) BOISS

 

 

 1. Fusarium isolates belonging to the Gibberlla fujikuroi species complex as        potential threats for public health and agriculture

 

 1. In vitro effect of plant oils against Candida albicans                                            

 

 1. Thymus kotscuyanus) بررسی خواص ضد قارچی و شناسایی ترکیبات شیمیایی اسانس گیاه آویشن کوهی Boiss. & Hohen)

 

سایر مقالات چاپ شده

 

پایان نامه ها:

1- بررسی تاکسونومی و بیوسیستماتیک برخی از گونه های جنس Alyssum L. در ایران

2- مطالعه بیوسیستماتیک خانوادهApocynaceae با استفاده از توالی یابی برخی ژنهای کلروپلاستی و ریبوزومی در ایران 

3- کاهش گرافن اکساید به گرافن با استفاده از عصاره انگور سنتز کامپوزیت آن با نقره و بررسی کاربردهای آن تشکیل یک هیبرید آلی -معدنی جدید بر پایه پلی اکسومتالات کمپلکس دی تیو کاربامات Cu2

4-کاهش گرافن اکساید به گرافن با استفاده از عسل سنتز نانو کامپوزیت آن با نقره و بررسی کاربردهای آن ،تشکیل یک هیبرید آلی - معدنی جدید بر پایه پلی اکسومتالات کمپلکس دی تیو کاربامات cu2 

5- کاهش فوتوکاتالیزوری گرافن اکساید به گرافن با استفاده از دکاتنگستات

 

 

شرکت در همایش ها، ارائه مقاله به صورت سخنرانی، پوستر و...

 


1- گزارش اولین موردجداساری کریپتوکوکوس نئوفورمنس از ضایعه آپاندیسیت در ایران در سال 1383

2- Fusarium isolates belonging to the Gibberlla fujikuroi species complex as potential threats for public health and agriculture

3- In vitro effect of plant oils against Candida albicans

4- بررسی تنوع ژنتیکی گونه های فوزاریوم جدا شده از اغذیه حیوانات با استفاده از تکثیر ژن ITS1

5- بررسی اثرات ضد میکروبی نانوکامپوزیت نقره گرافن بر رشد باکتریهای گرم مثبت و گرم منفی

6- بررسی ترکیبات شیمیایی و خواص ضد میکروبی اسانس گیاه Artemisia houssckenechtii درسه مرحله نموی

7- Molecular identification of Aspergillus isolated from livestock feed and poultry using ASAP1 sequencing

 

افتخارات کسب شده

 

1- نفر اول کنکور کارشناسی ارشد در سال 1381

2- نفر دوم کنکور دکترای تخصصی (PhD) دانشگاه تربیت مدرس در سال 1388

 

 

 

سوابق تدریس دانشگاهی و غیر دانشگاهی

 

1- تالوفیتها

2- تالوفیت و آزمایشگاه تالوفیت گروه زیست شناسی

3- قارچ شناسی و آزمایشگاه کارشناسی ارشد باکتری شناسی

4- قارچ شناسی و آزمایشگاه کارشناسی ارشد دامپزشکی