اخبار تصویری

برگزاری جشن فارغ التحصیلی دانشجویلن مرکز عالی الشتر با حضور معاونت محترم دانشجویی و مدیر محترم حراست دانشگاه لرستان، ریاست مرکز، اساتید و دانشجویان مرکز
برگزاری جشن فارغ التحصیلی دانشجویلن مرکز عالی الشتر با حضور معاونت محترم دانشجویی و مدیر محترم حراست دانشگاه لرستان، ریاست مرکز، اساتید و دانشجویان مرکز

برگزاری جشن فارغ التحصیلی دانشجویلن مرکز عالی الشتر با حضور معاونت محترم دانشجویی و مدیر محترم حراست دانشگاه لرستان، ریاست مرکز، اساتید و دانشجویان مرکز

ادامه مطلب