اخبار و رویدادها - آرشیو

دکتر جعفر میلی منفرد معاون آموزشی وزیر علوم، قانون تشکیل هیئت امنا را یکی از مترقی ترین قوانین در انجام صحیح و با کیفیت ماموریت های دانشگاه ها و مر اکز پژوهشی و فناوری دانست.

دکتر جعفر میلی منفرد معاون آموزشی وزیر علوم، قانون تشکیل هیئت امنا را یکی از مترقی ترین قوانین در انجام صحیح و با کیفیت ماموریت های دانشگاه ها و مر اکز پژوهشی و فناوری دانست.

ادامه مطلب