چارت ترمی رشته ها

چارت ترمی کارشناسی مهندسی نرم افزار 91 و ماقبل
چارت ترمی کارشناسی مهندسی نرم افزار 92 و مابعد
چارت ترمی کارشناسی مهندسی سخت افزار
چارت ترمی کارشناسی مهندسی فنآوری اطلاعات
چارت ترمی کارشناسی مدیریت صنعتی
چارت ترمی کارشناسی مدیریت بازرگانی دانلود
چارت ترمی کارشناسی ریاضیات و کاربردها دانلود
چارت ترمی کارشناسی برنامه ریزی شهری دانلود
چارت ترمی کارشناسی جغرافیا 95 دانلود
چارت ترمی کارشناسی جغرافیا  95 تکمیل ظرفیت دانلود
چارت ترمی کارشناسی جغرافیا 96 دانلود
چارت ترمی کارشناسی مهندسی کامپیوتر دانلود
چارت ترمی کارشناسی مدیریت صنعتی 96 به بعد
دانلود
چارت ترمی کارشناسی مدیریت بازرگانی  96 به بعد
دانلود